Tjänst

Hälsostrategi och Organisatorisk hälsa

Hälsostrategi ur ett organisationsperspektiv är ett pågående dynamiskt arbete med en strategi att tydliggöra och möjliggöra ett hälsosamt och hållbart arbetsliv i linje med företagets mål och värderingar.

                    

På vilket sätt är hälsostatusen avgörande för verksamhetens framgång?

Målet är en framgångsrik verksamhet. Medlet är friska medarbetare.

 

Ett hälsoarbete bör av den anledningen förankras och bedrivas på samtliga nivåer. Från ägare till styrelse, ledning och medarbetarnivå, beroende på organisationens struktur. Det är viktigt med ett tydligt mandat för att kunna skapa hållbarhet och lönsamhet.

 

Det är stor skillnad på hälsofrämjande investeringar och enskilda hälsomärkta aktiviteter/friskvårdsbidrag som kan stödja. Stegräknartävlingar, frukt och gym är visst bra, men som enda aktivitet räcker det inte till för att nå företagets fulla hälsopotential.

 

En hälostrategisk åtgärdsplan behöver få ta plats, genomsyra företagets kultur samt kopplas till värdegrunden. Det strategiska hälsoarbetet behöver således vävas in i företagets stora strategier för att vara anammad top down.

 

Ett hälsostrategiskt dynamiskt arbete leder till ökad produktivitet, effektivitet, frisknärvaro, engagemang och ökat välmående.

Att ha frisk, effektiv, glad och engagerad personal är en av de största tillgångar ett företag kan ha. Hälsa, hållbarhet och lönsamhet!

Hälsosam arbetsplatskultur – Från vision till verklighet!

En arbetsplatskultur är som ett gemensamt kollektivt kontrakt kring hur vi beter oss på vår arbetsplats. Den enskilda individens beteende samt gruppens gemensamma beteenden behöver vara i synk med företagets vision och värderingar för att kulturen ska kännas genuin. Kulturen sitter inte i väggarna eller slipsen, den äter inte heller struktur till frukost!

 

Det vi med säkerhet vet är att en stark företagskultur kommer öka såväl produktivitet som hälsa och lönsamhet.

Kulturen är som en struktur i sig! Den kommer alltid att bli angripen av nya på jobbet, omorganisationer eller uppköp och kommer löpande behöva uppdateras.

Frågan är HUR vi kan arbeta för att få till en stark och sund företagskultur på våra arbetsplatser? Hur får vi företagets vision att bli till konkreta beteenden? Hur får vi medarbetare att göra som vi har kommit överens om och som går i harmoni med det företaget vill stå för? Hur kan vi få en stark kultur att hjälpa oss att främja hälsa ute på våra arbetsplatser?

Jag hjälper er att gå från vision till verklighet!

Känner du att er arbetsplats behöver jobba mer med den organisatoriska hälsan? Kontakta mig så berättar jag hur jag kan hjälpa er på just er arbetsplats.

Målet är en framgångsrik verksamhet. Medlet är friska medarbetare.

Hälostrategisk dialog


 

Så här kan jag hjälpa er igång:

1. Digital föreläsning (30 min)

2. Nuläge, behov och förväntningar (3 timmar)

Hur ser det ut i ert företag idag när det gäller hälsostrategiskt arbete?

 

3. Mål och insatser (3 timmar)

Vad behöver vi göra och hur ska planen se ut?

Detta upplägg vänder sig till ledningsgrupp, ägare, styrelse, ledning och HR.

Varmt välkomna att höra av er för offert!

Gula blommor och Laptop